PREDAVANJA v šolskem letu 2015/2016

Uvodno predavanje

Požarna obtežba in hitrost razvoja požara

Prenos toplote v konstrukciji med požarom

Požarna odpornost konstrukcij in zahteve po TSG

Požarna odpornost jeklenih konstrukcij

Požarno odpornost lesenih konstrukcij skladno s SIST EN 1995-1-2

Požarno odpornost armirano betonskih konstrukcij skladno s SIST EN 1992-1-2